Kysely: Joka toinen kieltäisi kuntatyöntekijöiltä vaaliehdokkuuden kaksoisroolin vuoksi

Puolet suomalaisista on sitä mieltä, että kuntien henkilöstöltä tulisi evätä vaalikelpoisuus kunnallisvaaleissa, jotta vältyttäisiin rooliristiriidoilta, joita toimiminen sekä virassa että luottamustoimessa saattaa aiheuttaa. Asia käy ilmi Valittujen Palojen tekemästä kyselystä.

Kuntavaalit

Kyselyyn vastanneista 51 prosenttia oli täysin tai melko samaa mieltä väittämästä, että kunnan palkansaajalta tulisi kieltää ehdokkuus kunnallisvaaleissa jääviyden vuoksi. Kielteisimmin kuntatyöntekijöiden toimimiseen kunnallisissa luottamustoimissa suhtautuivat naiset ja 50 vuotta täyttäneet vastaajat.

Selvitysten mukaan arvostelijat suhtautuvat kielteisesti kuntatyöntekijöiden kaksoisrooliin, koska nämä osallistuvat luottamushenkilöinä sekä asioiden valmisteluun että niistä päättämiseen.

Epäilijöiden mukaan kuntatyöntekijä saattaa kunnallisena luottamushenkilönä toimia tosiasiallisesti ammattiryhmänsä, työyhteisönsä ja toimialansa edustajana, jolloin päätökset voivat olla ristiriidassa kuntalaisten edun kanssa. Kaksoisroolin jarruttava luonne voi ilmetä muutostilanteessa, jolloin oman toimialan resurssit pyritään turvaamaan ja työntekijöiden asemaa heikentäviä uudistuksia vastustetaan.

Tutkimuksen mukaan henkilöstö-luottamushenkilöt ovat melko vähän vuorovaikutuksessa kuntaorganisaation ulkopuolelle, joten heidän näkökulmansa hallintoon voi lisäksi olla kapea-alaisempi kuin muilla poliitikoilla. (Kuntien itsehallinto muuttuvassa toimintaympäristössä, Leena Leväsvirta, 1999)

Viranhaltijan tai työntekijän toimimisella luottamushenkilönä saattaa olla omat vaikutuksensa myös hänen työtehtäviensä hoitoon ja räikeimmissä tapauksissa politikointi voi heikentää työilmapiiriä. Eräässä kunnassa tuli esille tilanne, jossa alainen oli todennut valtuutettuna olevansa esimiehensä yläpuolella. (Kunnan henkilöstö luottamustoimissa, Sinikka Rantalankila, 2008)

Vuoden 2012 kuntavaaleissa 27,7 prosenttia eli useampi kuin joka neljäs ehdokkaista ilmoitti työnantajakseen kunnan ja valituksi tulleista 29,1 prosenttia oli kunnan palkansaajia. Kunnan ja muun julkisen sektorin palkansaajien osuus korostuu suurten kuntien valtuustoissa. Tilastokeskuksen mukaan yli sadantuhannen asukkaan kunnissa yli viidennes työskentelee valtiosektorilla ja lähes 30 prosenttia kuntasektorilla.
Vuoden 2012 kuntavaaleissa suhteellisesti eniten kuntahenkilöstöehdokkaita oli SDP:llä, RKP:llä ja Vihreillä.

Kysely toteutettiin viime vuodenvaihteessa ja siihen vastasi 1896 henkilöä. Otos poimittiin Valittujen Palojen tilaajarekisteristä. Tulokset painotettiin iän (20+) ja sukupuolen mukaan väestöä vastaavaksi. Tutkimuksen virhemarginaali on enintään 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Lisätietoja asiasta antaa päätoimittaja Ilkka Virtanen (09) 503 4657.

Valitut Palat on osa Reader’s Digestin kansainvälistä lehtiperhettä. Reader’s Digest on maailman luetuin aikakauslehti. Se ilmestyy 17 eri kielellä.

Päivitämme sivustoa parhaillaan. Pahoittelemme sivuston päivityksestä johtuvaa häiriötä.